Saturday, November 22, 2008

Weekly Address from President Elect Obama (Nov. 21, 2008)